Prawo dla firm

Nowy Polski Ład

POLSKI ŁAD W 2023 R.

Nowy Polski Ład

Od chwili kiedy po raz pierwszy Polski Ład stał się rzeczywistością polskiego systemu prawa podatkowego minął już rok. Nie oznacza to jednak, że proces zmian w ramach Polskiego Ładu ustał. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany Polskiego Ładu, obowiązujące w prawie podatkowym od 2023 r.

1.    Zmiany w zakresie cen transferowych w Ordynacji podatkowej
Z uwagi na art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – doszło do zmiany treści przepisów dot. cen transferowych (art. 82 § 1c, art. 84, art. 84a Ordynacji podatkowej.)

Wyżej wymienione zmiany:
- doprecyzowały obowiązki związane z przekazywaniem informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych do właściwego organu podatkowego (t.j. naczelnik urzędu skarbowego).
- dotyczą przekazywania informacji prawnych do organów podatkowych zawartych w aktach notarialnych. Zgodnie z brzmieniem nowo dodanego art. 84a § 1 Ordynacji podatkowej: „Notariusze są obowiązani do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o:
1) sporządzonym akcie notarialnym obejmującym:
a) czynności cywilnoprawne, o których mowa w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,
b) czynności prawne, o których mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn,
c) oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług,
d) inne zdarzenia mogące spowodować powstanie zobowiązania podatkowego niewymienione w lit. a-c;
2) zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia;
3) zarejestrowanym europejskim poświadczeniu spadkowym.

2.    Likwidacja obowiązku składania informacji dot. ulgi za złe długi (PIT/WZ)
Wraz z 1 stycznia 2023 r. w związku z uchyleniem art. 26i ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zniknął obciążający do tej pory przedsiębiorców obowiązek złożenia wraz z zeznaniem podatkowym informacji o wierzytelnościach oraz zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podatku (stratę) wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZ).

Złożenie ww. zeznania obowiązuje już wyłącznie za 2022 r., nie będzie natomiast obowiązywać w 2024 r. w przypadku zeznania za 2023 r.

3.    Powrót 23 % stawki VAT na energię i paliwo
Wraz z końcem 2022 r. przestały obowiązywać wprowadzone przez art. 146da, art. 146db oraz art. 146dc ustawy o VAT stawki wynoszące dla gazu ziemnego – 0%, energii elektrycznej i cieplnej – 5%, na paliwa silnikowe 8%.

Koniec obowiązywania ww. stawek oznacza powrót do 23 % stawki podatku dla ww. dóbr.

4.    Uchylenie „ukrytej dywidendy” w podatku CIT

Pierwotne przepisy Polskiego Ładu wprowadziły przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie. Przepisami tymi z kosztów uzyskania przychodów chciano wyłączyć świadczenia, których beneficjentem byłby wspólnik albo podmiot powiązany bezpośrednio/pośrednio z podatnikiem podatku CIT w sytuacji gdy:
1) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób pozostawałyby uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, lub
3) koszty te obejmowałyby wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Przepisy dotyczące ukrytej dywidendy miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., jednak z uwagi na ich uchylenie jeszcze w 2022 r., dość restrykcyjne przepisy dot. ukrytej dywidendy nigdy nie weszły w życie.

5.    Zmiany dot. Estońskiego CIT w 2023 r.
Zmiany w Polskim Ładzie w 2023 r. na chwilę obecną związane są przede wszystkim z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym zmianie uległy przepisy dot. estońskiego CIT.

W związku ze zmianami w estońskim CIT dokonano nowelizacji m.in. treści art.28j ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym aktualnie - podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem również przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem.

Oprócz tego wprowadzono nową datę zapłaty ryczałtu przy zaliczkach na poczet dywidendy, a także określono wygaśnięcie zobowiązania z tytułu korekty wstępnej po upływie 4 lat podatkowych.

Zmiany te należy ocenić pozytywnie

6.    Skala podatkowa podatku PIT w 2023 r.
Aktualną w 2023 r. pozostaje zmiana z 2022 r. dot. skali podatkowej przy dochodach w podatku PIT. Zgodnie z dokonaną w poprzednim roku zmianą art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obecna stawka podatku dla dochodów do 120 000 zł wynosi 12%, zamiast dotychczasowych 17 %.

W zakresie dochodów powyżej 120 000 zł wynosi 32 %.

7.    Likwidacja karty podatkowej
Zgodnie ze zmianami z 2022 r., aktualne w 2023 r. pozostały założenia związane z likwidacją karty podatkowej. Możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej aktualnie przewidziana jest wyłącznie dla podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości wyboru tej formy rozliczania.

Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z powyższymi założeniami jeżeli podatnik prowadził działalność opodatkowaną kartą podatkową przed 2022 r., później kontynuował to opodatkowanie w 2022 r., to również w 2023 r. może korzystać z opodatkowania w postaci karty podatkowej.

Powyższe regulacje nie stanowią wyczerpującego wyliczenia, a i w dalszej części 2023 r. należy spodziewać się zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem.

 

Zachęcamy do wykonania analizy możliwości dostosowania własnego biznesu do wymogów Polskiego Ładu w 2023 r. Należy pamiętać, iż w wielu przypadkach istnieją legalne rozwiązania, które pozwolą nie tylko zniwelować negatywne skutki obciążeń podatkowych z Polskiego Ładu, ale także skorzystać z korzystnych ulg lub zwolnień.