COMPLIANCE

Compliance

Definicja – czyli co to jest "Compliance"?

„Compliance” w największym skrócie oznacza zgodność. W gąszczu przepisów, zaleceń, norm oraz praktyk i wytycznych, postępowanie w sposób zgodny z nimi jest trudnym zadaniem – system Compliance pomaga zapewnić taką zgodność a co za tym idzie poprawić bezpieczeństwo w firmie.

Compliance

Podstawa prawna - czy muszę prowadzać "Compliance"?

Obowiązek wprowadzenia systemu Compliance nie jest obecnie uregulowany za pomocą jednolitej podstawy prawnej, nie jest również wprost usankcjonowany brak jego posiadania. Niektóre jego elementy można dostrzec w obowiązujących przepisach, na przykład w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, inne natomiast, obowiązują w sposób pośredni, na przykład Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące zachowywania należytej staranności w kontaktach biznesowych.

Ogólna powinność wprowadzenia Compliance wynika jednak w sposób pośredni z konieczności postępowania z poszanowaniem przepisów prawa oraz zasad powszechnie przyjętych w danych okolicznościach

Porozmawiajmy o Compliance:

Dla kogo adresowana jest usługa?

jednooosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych

stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji

spółek osobowych
(jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych)

spółek kapitałowych
(z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych)

Ryzyko – czy brak compliance niesie za sobą jakieś sankcje?

Postępowanie w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi regulacjami może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji, takich jak wszczęcie postępowań cywilnych, karnych, karno-skarbowych, administracyjnych czy podatkowych. Konsekwencją negatywnych rozstrzygnięć takich postępowań mogą być sankcje finansowe, karne, jak również utrata reputacji czy dobrego wizerunku.

Należy zwrócić uwagę, iż aktualnie Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jest w trakcie procesu nowelizacji, której projekt zakłada między innymi zwiększenie kar pieniężnych do 60 milionów złotych oraz kary przepadku mienia.

Wprowadzenie Compliance w znaczny sposób poprawia bezpieczeństwo, umożliwiając obronę przed sankcjami karnymi i finansowymi.

Na czym polega usługa?

W pierwszej kolejności przeprowadzamy audyt zgodności Compliance, który obejmuje:

  • identyfikację ryzyka w poszczególnych obszarach działalności,
  • zbadanie zgodności działań przedsiębiorstwa Klienta z powszechnie obowiązującymi regulacjami,
  • zidentyfikowane ryzyka w wybranych obszarach działalności,
  • proponowane rozwiązania, które należy wykonać w celu ograniczenia ryzyka,
  • rekomendacje Kancelarii, mające na celu wdrożenie systemu Compliance,
  • kalkulację kosztową ich wykonania.

Po sporządzeniu raportu udzielamy konsultacji prawnych w celu wdrożenia zaleceń, wynikających z przeprowadzonego badania.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o Compliance i dostosować swoją firmę do obowiązujących regulacji,

skontaktuj się z nami.