Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

WPIS DO KRS A SKUTECZNOŚĆ POWOŁANIA PROKURENTA

  1. Prokura – zagadnienia ogólne

Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa którego udzielić może jedynie przedsiębiorca – tj. zarówno osoby prowadzące indywidulaną działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego. Zakres umocowania określają przepisy kodeksu cywilnego – obejmuje ona prawo do reprezentowania przedsiębiorcy w czynnościach sądowych i pozasądowych, które to czynności są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 §1 KC[1]). Uwzględnia zatem zarówno czynności materialnoprawne, np. zawieranie umów, nabywanie praw, zaciąganie zobowiązań, zatrudnianie pracowników, oraz czynności procesowe dokonywane przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, a także występowanie wobec organów administracji.[2]

Prokura pod rygorem nieważności powinna zostać udzielona na piśmie (art. 1092 §1 KC). Oznacza to, że niemożliwe jest powołanie prokurenta ustnie lub na mocy dokumentu elektronicznego (np. maila). Wyjątkiem jest dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 §1 KC), jednak taka forma rzadko jest stosowana w praktyce.

Prokurentem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona. 

Wyróżnia się następujące rodzaje prokury (art. 1094 KC)[3]:

  1. prokura samoistna – w tym zakresie prokurent może działać samodzielnie, bez zaangażowania innych osób,
  2. prokura łączna – czynności podejmowane przez prokurenta są skuteczne tylko w przypadku, gdy działa razem z innym prokurentem, 
  3. prokura mieszana – prokurent działa w takim przypadku wspólnie z członkiem zarządu (np. w sp. z o.o.) lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji podmiotu (np. w spółce komandytowej).

 

  1. Skuteczność udzielenia prokury

Jak wcześniej odnotowano, prokura dla swojej skuteczności powinna zostać udzielona w pisemnym dokumencie. Dokument taki sporządza osoba lub organ uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy[4]. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zarząd spółki. Jeżeli zarząd jest kilkuosobowy, a każdy z członków zarządu jest uprawniony do reprezentowania podmiotu, wystarczające będzie złożenie podpisu przez jednego z nich.

Prokura staje się skuteczna z momentem udzielenia, tj. złożenia podpisu na dokumencie przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy[5].

Wskazać należy, że przepisy nakładają obowiązek ujawnienia prokury w rejestrze właściwym dla danego przedsiębiorcy (art. 1098 §1 KC), tj.:

  • dla spółek prawa handlowego (w tym sp. z o.o.) – w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • dla przedsiębiorców indywidualnych – w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z teorią prawa[6], wpisy do rejestru mają dwojaki charakter:

  • konstytutywny – dana czynność staje się skuteczna dopiero z momentem dokonania wpisu w rejestrze. Innymi słowy, wpis w rejestrze ustanawia (konstytuuje) nowy stan prawny. Przykładowo można wskazać zawiązanie spółki komandytowej – powstaje ona z momentem wpisania do KRS, a nie w chwili zawarcia umowy spółki,
  • deklaratoryjny – opublikowanie wpisu w rejestrze potwierdza zaistniały wcześniej stan rzeczy, nie kreuje nowego stanu prawnego. Przykładem może być powołanie członka zarządu w spółce z o.o.

Powszechnie przyjmuje się, że wpis prokurenta do rejestru ma jedynie deklaratoryjny charakter[7].

Tym samym prokurent jeszcze przed wpisem do rejestru jest uprawniony do dokonywania wszystkich czynności objętych zakresem prokury[8]. Prokurent w tym czasie  może wykazać swoje umocowanie w inny sposób, niż poprzez okazanie wyciągu z rejestru przedsiębiorców, np. poprzez przedstawienie kopii uchwały zarządu o jego powołaniu.  Taka forma udowodnienia udzielenia prokury jest skuteczna zarówno w postępowaniu sądowym[9], jak i podczas reprezentowania przedsiębiorcy w toku typowych czynności gospodarczych, np. zawierania umów.

 

Autor:
Bartosz Szrama – radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

 

[1]  tj. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

[2] tak: dr P. Pinior [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, art. 109(1).

[3] tak: dr M. Glicz [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, Warszawa 2022, art. 109(4).

[4] tak: dr P. Pinior [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, art. 109(2).

[5] ibidem

[6] tak: dr Ł. Zamojski [w:] Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz, Warszawa 2022, art. 20.

[7] tak: Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego  z 28.06.2022 r., I FZ 78/22, LEX nr 3395674, Wyrok Sądu Najwyższego z  20.10.2005 r., II CK 120/05, LEX nr 167116, dr M. Glicz [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, Warszawa 2022, art. 109(8), dr hab. M. Pilich [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 2 (art. 56–125), red. J. Gudowski, Warszawa 2021, art. 109(8).

[8] prof. P. Nazaruk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, LEX/el. 2023, art. 109(8).

[9] Wyrok Sądu Najwyższego z 20.10.2005 r., II CK 120/05, LEX nr 167116

Materiał filmowy