Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

UŻYWANIE SAMOCHODU FIRMOWEGO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku korzystania przez członka jej zarządu z samochodu firmowego, wyłącznie na potrzeby spółki w ramach pełnionej przez niego funkcji, posiada prawo do zaliczenia jako koszty uzyskania przychodów 100 % wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu firmowego przez członka zarządu. Do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, jak: wydatki na zakup paliwa, opłaty za autostrady, parkingi, itp. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt: II FSK 3986/13).


W sytuacji gdy jednak członek zarządu spółki, korzystać będzie z samochodu firmowego także dla swoich celów prywatnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako koszt uzyskania przychodów będzie mogła zaliczyć tylko 75 % udokumentowanych wydatków poniesionych z opisywanego tytułu.


Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika”.


Warto zaznaczyć, że wskazane powyższej obniżenie wysokości wydatków ze 100% do 75% zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów jest niezależne od samego „stopnia” wykorzystania pojazdu na cele prywatne. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r., sygn. akt: III SA/Wa 1550/19: Przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie rozróżnia stopnia wykorzystania pojazdu na cele prywatne. Nie wprowadza w szczególności zastrzeżenia, że spod jego oddziaływania wyłączone jest "nieznaczne" a nawet "znikome" wykorzystywanie samochodu osobowego na wspomniane cele. Każdy zatem przypadek wykorzystania pojazdu na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oznacza, że wydatki na jego użytkowanie, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, są limitowane. Ów limit wynosi zaś 75%, a nie procentowy udział zaewidencjonowanych przejazdów służbowych w zaewidencjonowanych przejazdach ogółem. Ów przepis wprowadza oczywiście pewną nierówność między podmiotami, które wykorzystują pojazdy do celów służbowych np. w 90% oraz podmiotami, które przykładowo czynią to w 40%. Nie mniej jednak nie jest to powód aby uznać, że analizowany przepis zawiera inną treść normatywną niż wynika to z jego literalnego brzmienia. Celem wprowadzenia powyższego unormowania było natomiast uproszczenie rozliczeń dotyczących pojazdów o przeznaczeniu mieszanym, tj. właśnie uniknięcia liczenia kosztów, w tym również w oparciu o jakiekolwiek proporcje. Ustawodawca nie wprowadził żadnych odstępstw od zasady, iż tylko 100% wykorzystanie pojazdu do celów służbowych pozwala na pełne zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Prowadzenie ewidencji, z której wynika tylko nieznaczne wykorzystanie pojazdów na cele prywatne, też nie może być uznane za taki wyjątek.


Opisana sytuacja, używania samochodu firmowego na cele prywatne członka zarządu powoduje również obowiązki podatkowe po stronie samego członka zarządu w ramach podatku PIT.


Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 września 2022 r., 0114-KDIP2-2.4011.545.2022.1.IN: „do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Jak natomiast wynika z ogólnej definicji przychodów, przychodami, są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów zalicza się nie tylko wynagrodzenie, ale także inne świadczenia w formie pieniężnej i niepieniężnej otrzymane w związku z pełnioną funkcją. Do świadczeń tych można zaliczyć także możliwość korzystania z samochodu służbowego osobowego do celów prywatnych.”


Jednak w sytuacji gdy członek zarządu spółki jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, to wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się na takich zasadach jak dla innych pracowników, t.j. w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodu o mocy silnika do 60 kW stanowiących pojazd elektryczny oraz 400 zł miesięcznie dla samochodów innych niż określone powyżej (powyższe zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT). Warto zaznaczyć, że brzmienie art. 12 ust. 2a ustawy o PIT uzasadnia wykładnię, że ryczałtowa wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie koszty eksploatacji, w tym również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2020 r., sygn. akt: II FSK 2034/19).

 

Materiał filmowy