Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. A PODATKI

Na samym wstępie należy pamiętać, że strony decydujące się na zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością muszą zawrzeć tą umowę w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu spółek handlowych: „Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.”

Opodatkowanie podatkiem PIT sprzedaży udziałów

Mając na względzie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT: Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1ab ustawy o PIT – przychód z ww. zbycia udziałów powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów.

Dokonując sprzedaży udziałów należy pamiętać, aby ich cena nie odbiegała znacznie od ich wartości rynkowej.

Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy o PIT:

1. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Samo zbycie udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem PIT według stawki 19%. Zgodnie z art. 30b ust 1 ustawy o PIT: Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Warto jednak zaznaczyć, że z zgodnie z art. 30b ust. 2 ustawy o PIT opodatkowaniu przy sprzedaży udziałów podlega dochód wyliczony jako różnica pomiędzy przychodem (kwota ze sprzedaży) a kosztem podatkowym (koszt związany z nabyciem udziałów).

W przypadku sprzedaży udziałów spółki z o.o. sprzedaż, w sytuacji gdy podatnik zbywający (sprzedawca) udziały sprzedaje za taką samą kwotę za jaką je nabył – nie jest zobowiązany do zapłaty podatku (należy jednak pamiętać o uwzględnieniu wartości rynkowych). Koniecznym wówczas jest jedynie wykazanie w PIT-38 uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kupujący udziały zobowiązany jest do zapłaty podatku PCC. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziałów (t.j. w ciągu 14 dni od zawarcia ww. umowy należy złożyć deklarację do urzędu skarbowego i zapłacić PCC)

Stawka podatku wynosi 1 % od wartości rynkowej udziałów ustalonej w umowie sprzedaży udziałów. Pamiętać należy, podobnie jak w przypadku PIT, żeby wartość udziałów z umowy nie odbiegała znacząco od wartości rynkowej.

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PCC

„Podatkowi podlegają: 1) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych”

art. 6 ust. 1 pkt 1, ust. 4 ustawy PCC

ust. 1 Podstawę opodatkowania stanowi: 1) przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego,

ust. 4. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PCC

„Stawki podatku wynoszą: 1) od umowy sprzedaży: b) innych praw majątkowych – 1%

art. 4 pkt 1 ustawy o PCC

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży: 1) przy umowie sprzedaży - na kupującym;

VAT

Co do zasady sprzedaż udziałów spółki z o.o. nie podlega VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT: Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. akt: I SA/Op 176/10 zgodnie z którym:

1. W odniesieniu do sprzedaży udziałów w spółce dokonywanej przez podmiot, który nie trudni się działalnością polegającą na pośrednictwie finansowym, tego rodzaju czynności nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 VATU oraz art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 112/2006.

2. Samo pełnienie funkcji członka zarządu, powiązane z posiadaniem udziałów i ich sprzedażą, nie czyni z wnioskodawcy podatnika tego podatku, gdyż w opisanym stanie faktycznym brak jest podstaw do stwierdzenia, by zarządzanie spółką wynikające z członkostwa w jej zarządzie miało jakiekolwiek związek ze sprzedażą udziałów w tej spółce.

 

Autor:
Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy