Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

PODATEK VAT OD APORTU W SPÓŁCE

Aport to wnoszony przez wspólnika do spółki (osobowej czy kapitałowej) majątek niepieniężny (materialny, np. nieruchomości lub ruchomości takie jak samochód, urządzenia, towar; jak i niematerialny, np. know-how).

Zależnie od przedmiotu wkładu wniesienie aportu do spółki może stanowić odpłatną dostawę towarów lub świadczenie usług na gruncie podatku VAT. Tym samym przy wniesieniu aportu do spółki koniecznym jest zweryfikowanie, czy aby wnoszony przez wspólnika wkład jest opodatkowany podatkiem VAT, czy też korzysta ze zwolnienia w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jako przykład opodatkowania podatkiem VAT aportu można wymienić m.in. przeniesienie na rzecz spółki prawa własności do nieruchomości przez wspólnika, za co wspólnik otrzymał udziały w spółce na którą przeniósł nieruchomość. W określonym powyżej przypadku doszło bowiem do odpłatnej dostawy towarów (por. art. 5 ust. 1pkt 1, art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.).
Natomiast jako przykład wniesienia aportu na rzecz spółki niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT wymienić należy wniesienie przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT: Przepisów ustawy [t.j. ustawy o VAT] nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W sytuacji gdy aport podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatnikiem podatku VAT jest wnoszący aport wspólnik.

Warto zaznaczyć, że ustawa o VAT nie wskazuje jakiegoś szczególnego sposobu powstawania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportu. Chwila powstania ww. obowiązku jest jednak znacząca z uwagi na konieczność uwzględnienia opisywanych czynności w ramach deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportu należy ustalić na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku VAT. I tak zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT: Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f (inaczej mówiąc obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dostawy towarów lub świadczenia usług w ramach wnoszonego aportu).

Aport jako dostawa towarów lub świadczenie usług obowiązkowo podlega fakturowaniu. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT: Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed dostawą lub świadczeniem usługi (por. art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT).

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej masz problem lub wątpliwości związane z wniesieniem aportu do Spółki – Kancelaria zaprasza do kontaktu. Nasi prawnicy odpowiedzą na nurtujące Cię pytania związane z tym zagadnieniem.

 

Materiał filmowy