Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

PODATEK PCC OD ZAKUPU SZÓSTEGO I KOLEJNYCH MIESZKAŃ

Wraz z 1 stycznia 2024 r. w polskim porządku prawnym zaczął obowiązywać nowy obowiązek podatkowy na gruncie podatku PCC, związany z zakupem szóstego i kolejnych mieszkań w tej samej inwestycji deweloperskiej.

Zgodnie z brzmieniem z art. 7a ust.1 ustawy o PCC: W przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.

Co w sytuacji, gdy jednak gdy przed wejściem w życie ww. regulacji podatkowej kupujący zawarł np.  przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży w formie aktu notarialnego, na podstawie której strony są zobowiązane do zawarcia umowy sprzedaży np. 9 lokali mieszkalnych (spełniających warunki art. 7a ustawy o PCC) już w 2024 r.?

W tym przypadku, mimo że sama umowa sprzedaży zostaje zawarta w 2024 r., opodatkowanie 6% PCC nie występuje, z uwagi na zawarcie umowy przedwstępnej przed wejściem w życie art. 7a ustawy o PCC. Wynika to z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1463) - Przepisów art. 2 pkt 4 lit. aart. 5 ust. 3 oraz art. 7a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do umów sprzedaży zawieranych w związku z wykonaniem umów zobowiązujących do dokonania tej sprzedaży, zawartych przed dniem wejścia w życie art. 4 niniejszej ustawy.

Stanowisko to potwierdza także interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 listopada 2023 r., 0111-KDIB2-2.4014.230.2023.1.PB oraz  interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 grudnia 2023 r., 0111-KDIB2-2.4014.287.2023.1.PB: „Z treści przywołanych przepisów ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw wynika, że przepisu art. 7a wprowadzającego 6 % stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych nie stosuje się do umów sprzedaży zawieranych w związku z wykonaniem umów zobowiązujących do dokonania tej sprzedaży, zawartych przed dniem wejścia w życie art. 4 tej ustawy. Jeśli więc do zawarcia umowy przedwstępnej na zakup co najmniej sześciu lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej doszło/dojdzie przed 1 stycznia 2024 r., zawarcie umowy przyrzeczonej po tej dacie nie będzie skutkować opodatkowaniem sprzedaży szóstego i każdego następnego lokalu według stawki 6 %.”

Należy zaznaczyć, że w przypadku art. 7a ust. 1 ustawy o PCC, jeżeli nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość następuje na współwłasność przez kilku kupujących, przepis ust. 1 stosuje się także wtedy, gdy chociażby jeden z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce. W tym przypadku należy stosować odpowiednio art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC, zgodnie z którym to: Podatek pobiera się według stawki najwyższej, jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych.

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy