Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM LEŚNYM

Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lasów powinni zwrócić uwagę na kwestię raczej mało analizowanego w bieżącej praktyce podatku leśnego, uregulowanego w ustawie z dnia 30 października 2022 r. o podatku leśnym.

Choć wymiar fiskalny powyższego podatku jest niewielki, nie oznacza to, że należy marginalizować jego znaczenie. Czym jest podatek leśny, kogo obejmuje oraz w jakiej wysokości? O tym w dzisiejszym artykule.

I. przedmiot opodatkowania

Zasadniczo zgodnie z ww. ustawą przedmiotem opodatkowania opisywanym podatkiem są lasy rozumiane jako grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (grunty takie oznaczone są symbolem Ls).

Opodatkowanie nie obejmuje jednak lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przez którą należy rozumieć urządzanie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymywanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Mając na względzie powyższe należy zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2021 r., sygn. akt: III FSK 2194/21. Zgodnie ze wskazanym wyrokiem: „Podstawowym, choć nie jedynym kryterium decydującym o zaliczeniu gruntu do przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym czy też leśnym jest jego klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków. Sklasyfikowanie gruntu w tym rejestrze ma podstawowe znaczenie w kontekście prawidłowego wymiaru podatku, co wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) zgodnie z którym podstawę wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Kolejnym kryterium jest okoliczność, czy grunt został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy ("Ls") powinny zostać opodatkowane podatkiem leśnym, chyba że grunty te, zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.”

II. podmiot podlegający opodatkowaniu

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku leśnym - podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami lasów, z wyjątkiem sytuacji, gdy las znajduje się w posiadaniu samoistnym – wtedy obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym (art. 2 ust. 3 ustawy o podatku leśnym)

2) posiadaczami samoistnymi lasów;

3) użytkownikami wieczystymi lasów;

4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach – chyba, że  jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku leśnego. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

III. Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Należy zaznaczyć, że na tle podatku leśnego zapisy z ewidencji gruntów i budynków mają charakter wiążący, nawet jeżeli powierzchnia lasu w rzeczywistości odbiega od tej zawartej w ewidencji. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na:

1. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2022 r., sygn. akt: I SA/Bk 409/22:

„Podstawowym kryterium decydującym o zaliczeniu gruntu jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym, czy też leśnym, jest jego klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków. Sklasyfikowanie gruntu ma podstawowe znaczenie w kontekście prawidłowego wymiaru podatku. To na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków organ podatkowy wymierza odpowiedni podatek i tymi danymi jest związany, bowiem mają one walor dokumentu urzędowego i organ podatkowy nie może ich pominąć przy wymiarze podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. O opodatkowaniu gruntu oraz lasu podatkiem rolnym i leśnym decyduje klasyfikacja gruntu w ewidencji gruntów i budynków, a nie to, co na znajduje się na tym gruncie w rzeczywistości. Organ podatkowy nie może czynić samodzielnych ustaleń w zakresie klasyfikacji gruntów zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Organ podatkowy, ustalając wymiar podatku, jest zobowiązany uwzględniać dane wynikające z tej ewidencji, dopóki dane te nie zostaną zmienione w stosownym trybie. Podatnik kwestionujący prawidłowość danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków powinien wszcząć procedurę ich zmiany.”

2. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2022 r., sygn. akt: I SA/Bk 410/22:

„To dane z ewidencji gruntów są wiążące dla organu, a nie twierdzenia podatnika, nawet jeżeli wynikają one z pomiarów geodety "opłaconego" przez podatnika. W postępowaniu podatkowym organ nie może czynić samodzielnych ustaleń w tym względzie. Dopóki nie zmienią się zapisy w ewidencji powierzchnia gruntu jest przyjmowana do opodatkowania zgodnie z ewidencją.”

IV. stawki podatkowe w podatku leśnym

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym - Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do powyższej ceny nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

Średnią cenę sprzedaży drewna o której mowa powyżej ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Należy zaznaczyć, że Rada gminy w drodze uchwały może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

V. Zwolnienia podatkowe

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość uniknięcia podatku w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających zwolnienie od podatku leśnego z art. 7 ww. ustawy.

Warto tu wymienić, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku leśnym: Zwalnia się od podatku leśnego:

1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;

2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;

3) użytki ekologiczne.

VI. sposób płatności podatku

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (art. 5 ust. 1 ustawy o podatku leśnym). Za okoliczności takie można uznać m.in. nabycie w drodze umowy sprzedaży lub darowizny gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Tryb i warunki płatności podatku leśnego uzależnione są rodzaju podatnika. I tak w przypadku:

1. osoby fizycznej:

- zobowiązanie podatkowe w opisywanym podatku powstaje z chwilą doręczenia decyzji ustalającej

- wysokość podatku ustalana właściwy w sprawach podatku leśnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta

- podatek leśny płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach od: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

2. podmiotów innych niż osoby fizyczne:

- zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa

- zobowiązane są one składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy

- wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca

Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym)

W sytuacji gdy las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne zobowiązane są do składania deklaracji na podatek leśny oraz opłacania podatku na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy