Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

31 marca 2023 r. ogłoszono nowelizację ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 614). Zgodnie z uzasadnieniem projektu ma ona na celu przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, doprecyzowanie zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy, dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń, a także wprowadzenia kolejnego postępowania odrębnego.

Nowelizacja zakłada m.in. wzrost wartości przedmiotu sporu decydujący o właściwości sądu okręgowego z 75.000 zł do 100.000 zł. Nowelizacja ma doprecyzować i w części uprościć przepisy dotyczące posiedzenia przygotowawczego. Planowane jest również wprowadzenie nowego typu postępowania odrębnego – z udziałem konsumentów, który będzie połączeniem postępowania gospodarczego i ogólnego. Ponadto przywrócona zostanie fikcja doręczeń w stosunku do wszystkich przedsiębiorców.

Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw precyzuje przepisy dotyczące doręczeń, skupiając się na naprawie tej ich części, która sprawiała najwięcej problemów. Istotnym aspektem zmian jest to, że dotyczą one przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do art. 136 k.p.c., stanowiącego o obowiązku stron informowania sądu o zmianie miejsca zamieszkania, dodano par. 5, zgodnie z którym strona będąca przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu do doręczeń. A zatem jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą zmieni dane o swoim miejscu zamieszkania w CEIDG, to powinna poinformować o tej zmianie sądy we wszystkich toczących się już postępowaniach. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje, że sąd pozostawi przesyłkę w aktach ze skutkiem doręczenia.

W tzw. sprawach frankowych ustalona została na okres 5 lat wyłączna właściwość sądu w miejscu zamieszkania powoda.

Poszerzono katalog niedopuszczalnych wniosków o wyłączenie sędziego. Ma to wyeliminować praktykę masowego składania wniosków o wyłączenie wszystkich sędziów danego wydziału czy nawet całego sądu, również, gdy sędziowie ci nie są w żaden sposób zaangażowani w prowadzenie sprawy.

Wśród licznych nowości od samego początku duże kontrowersje budzi nowy art. 128 k.p.c., zgodnie z którym pismo wnoszone przez profesjonalnego pełnomocnika powinno zawierać wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski, w tym wnioski dowodowe. Przy czym wnioski dowodowe, zgłoszone tylko w uzasadnieniu, „nie wywołują skutków, jakie ustawa wiąże ze zgłoszeniem ich przez stronę”.
Zmieni się też zakres pełnomocnictwa procesowego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 k.p.c. będzie ono z automatu obejmowało również umocowanie do wniesienia skargi kasacyjnej i reprezentowania klienta przed Sądem Najwyższym.

Ustawa wchodzi w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Materiał filmowy