Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

NABYCIE TERMINALU PŁATNICZEGO A ULGA W PODATKU DOCHODOWYM

Ulga stanowiąca przedmiot niniejszego artykułu związana jest m.in. z faktem, że wraz z 1 stycznia 2022 r. na przedsiębiorców nałożony został obowiązek zapewnienia konsumentom możliwości płatności przy wykorzystaniu instrumentu płatniczego. Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców: „Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2360).”

W związku z ww. obowiązkiem, przewidziano także ulgę dla przedsiębiorców będących podatnikami podatków dochodowych (art. 26hd ustawy o PIT oraz art. 18ef ustawy o CIT). Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy są uprawnieni do skorzystania z ulgi polegającej na prawie do odliczenia  od podstawy opodatkowania:
a. wydatków na nabycie terminala płatniczego,
b. a także wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego
– poniesionych przez podatnika korzystającego z ulgi w roku podatkowym, w którym to rozpoczął on przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego oraz w roku następującym po nim.
    
Powyższe odliczenie przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych jak i wg. 19% stawki.
W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych z ulgi skorzystać mogą podatnicy CIT, uzyskujący przychody inne niż z zysków kapitałowych, natomiast w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych z ulgi skorzystać mogą wyłącznie podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przez pojęcie wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych, o których mowa w art. 18ef ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 26hd ust. 1 ustawy o PIT należy rozumieć:
1.    opłaty o których mowa w art. 2 pkt 19a-19ab ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. opłata interchange, opłata akceptanta oraz opłata systemowa)
2.    opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
Odliczenie w opisywanej uldze, co do zasady wynosi:
1.    2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług (VAT)
2.    1000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określonych powyżej
Należy wskazać, że podwyższenie wartości odliczenia od kwoty odpowiadającej 200% poniesionych wydatków (lecz nie więcej niż 2000 zł) w roku podatkowym jest możliwe po spełnieniu przez podatnika warunków określonych w art. 18ef ust. 2 ustawy o CIT oraz 26hd ust. 2 ustawy o PIT.

Zgodnie z ww. przepisami:

art. 18eh ust. 2 ustawy o CIT
Podatnik, o którym mowa w ust. 1, będący małym podatnikiem, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, na zasadach określonych w art. 87 ust. 6d-6l tej ustawy:
1) przez co najmniej 7 miesięcy - w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
2) przez co najmniej 2 kwartały - w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług
- może odliczyć z tytułów, o których mowa w ust. 1, kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, nie więcej niż 2000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki, przy czym przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się.

Art. 26hd ust. 2 ustawy o PIT
Podatnik, o którym mowa w ust. 1, będący małym podatnikiem, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, na zasadach określonych w art. 87 ust. 6d-6l tej ustawy:
1) przez co najmniej siedem miesięcy - w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
2) przez co najmniej 2 kwartały - w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług
- może odliczyć z tytułów, o których mowa w ust. 1, kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki, przy czym przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się.

Podatnik jest uprawniony do dokonania odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł wydatki objęte ulgą na terminal. W sytuacji gdy jednak dochód podatnika w danym roku podatkowym nie jest wystarczający do tego, aby podatnik w całości skonsumował ulgę na terminal, to pozostała, nieodliczona jeszcze kwota podlega odliczeniu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek. (por. art. 26hd ust. 13 ustawy o PIT oraz art. 18ef ust. 13 ustawy o CIT).

 

Materiał filmowy