Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

MOŻLIWOŚĆ WPŁACANIA PRZEZ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KWARTALNYCH LUB UPROSZCZONYCH ZALICZEK NA PODATEK CIT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), po spełnieniu warunków przewidzianych przez prawo, może zdecydować się na inny niż standardowy (określony w art. 25 ust. 1 ustawy o CIT) sposób płacenia zaliczek w podatku CIT.

I tak w ramach podatku CIT, wyróżnić można tak zwane zaliczki kwartalne oraz zaliczki uproszczone.

I. Zaliczki kwartalne

Spółka będąca podatnikiem CIT, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o CIT posiada prawo do kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, w następujących sytuacjach, t.j.:

1. w roku podatkowym, w którym to rozpoczyna działalność, o ile jednak spółka nie powstała w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału lub poprzez wniesienie przez osobę fizyczną na poczet kapitału spółki uprzednio prowadzonego przez taką osobę przedsiębiorstwa albo składniku majątku takiego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej co najmniej 10.000 euro (art. 25 ust. 1d ustawy o CIT);

2. należy do grupy małych podatników (t.j. podatników, których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro, przeliczonej wg. średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł – art. 4a pkt 10 ustawy o CIT)

Spółka, która chce rozliczyć się w sposób kwartalny nie jest obciążona obowiązkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie organu podatkowego.
Informację na temat kwartalnego opłacenia zaliczek na podatek dochodowy spółka złoży jednocześnie z zeznaniem rocznym, za rok podatkowy, w którym zastosowała tę metodę (por. art. 25 ust. 1e ustawy o CIT). Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 lutego 2022 r., 0111-KDIB1-2.4010.708.2021.1.BD: „Należy więc uznać, że PGK będzie uprawniona do stosowania w pierwszym roku podatkowym działalności PGK kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, pod warunkiem poinformowania o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym stosowany był kwartalny sposób wpłacania zaliczek”

II. Zaliczki uproszczone

Ustawa o CIT pozwala także na wpłacanie przez podatników tego podatku zaliczek w formie uproszczonej. Możliwość skorzystania z tego sposobu rozliczeń występuje, kiedy:

1. rok podatkowy, w którym podatnik chce skorzystać z uproszczonej formy zaliczek, nie jest rokiem rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej (art. 25 ust. 8 ustawy o CIT)
2. w co najmniej jednej deklaracji CIT-8 złożonej w okresie dwóch lat podatkowych poprzedzających rok rozpoczęcia opłacania zaliczek w sposób uproszczony, podatnik wykazał podatek należny

Wpłacanie zaliczek uproszczonych przez podatnika jest możliwe na jeden z trzech sposobów:

1. Podatnik wpłaca zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego, który wynika ze złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy zeznania CIT-8. W sytuacji, gdy to zeznanie dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy – podatnik wpłaca zaliczki miesięczne w formie uproszczonej w wysokości podatku należnego, wskazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc danego roku podatkowego (art. 25 ust. 6-6a ustawy o CIT)

2. Gdy w zeznaniu CIT-8 spółka nie wykazała podatku należnego, wpłaca zaliczkę w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata (art. 25 ust. 6-6a ustawy o CIT)

3. Gdy podatnik zawarł porozumienie podatkowe z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, może wpłacać zaliczki uproszczone w wysokości prognozowanego na dany rok zobowiązania podatkowego przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc danego roku podatkowego (art. 25 ust. 6b ustawy o CIT)

Podobnie jak w przypadku zaliczek kwartalnych, podatnik nie jest obciążony obowiązkiem informowania organu podatkowego o wyborze sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy przed rozpoczęciem rozliczania zaliczek w tej formie. Informacja ta jest przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego wraz z zeznaniem rocznym.

Podatnicy, którzy postanowili korzystać z opłacania zaliczek w sposób uproszczony, są zobowiązani do takiego opłacania przez cały rok podatkowy (art. 25 ust. 7 pkt 2 ustawy o CIT). Nie można zrezygnować z tej formy w odniesieniu np. do kilku miesięcy.

Stosowanie zaliczek uproszczonych należy uznać za korzystne w sytuacji gdy podatnik, przewiduje wzrost swojego dochodu w kolejnym roku podatkowym, ponieważ może wtedy na bieżąco dysponować swoimi środkami.
Zaliczki uproszczone to także prosta forma dokonywania rozliczeń z urzędem skarbowym, ponieważ do obowiązków podatnika należy tylko uiszczenia zaliczek na podatek CIT w stałej wysokości do 20 dnia każdego miesiąca, bez potrzeby ustalania dochodu podatkowego za dany okres.
Pozwala to także skutecznie ustalić spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stałe koszty ponoszone przez nią w konkretnym roku.

 

Materiał filmowy