Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to opodatkowanie ciążące na osobach fizycznych, wprowadzone przez ustawodawcę w 2019 r. Płacona jest ona według 4% stawki od nadwyżki dochodów ponad kwotę milion złotych pomniejszoną o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania daniny solidarnościowe bierze się pod uwagę wyłącznie wymienione przez ustawodawcę dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne, np.

a. dochody opodatkowane wg. skali podatkowej o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT - ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej, umów zlecenia i o dzieło, rent i emerytur oraz wynagrodzenia z praw autorskich,

b. dochody z odpłatnego zbycia udziałów i instrumentów finansowych,

c. dochody opodatkowane podatkiem liniowym z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,

d. dochody uzyskane z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Warto zaznaczyć, że przy ustalaniu podstawy naliczenia daniny solidarnościowej jest możliwe obniżenie dochodu o straty z tytułu działalności gospodarczej z lat ubiegłych (tak: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2023 r., sygn. akt: I SA/Wr 511/22).

 

art. 30h ust. 1-2 ustawy o PIT:

1. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

2. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9aart. 30bart. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek, o których mowa w art. 30c ust. 2 pkt 2,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5

- odliczone od tych dochodów.

 

Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że jako dochód podlegający opodatkowaniu daniną solidarnościową, nie został wymieniony dochód z dywidend wypłacanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz wspólników. Danina solidarnościowa nie obejmuje swoim zakresem dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym jakim są m.in. dochody z dywidend (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT)

Powyższe potwierdza Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 stycznia 2023 r., 0115-KDIT1.4011.730.2022.1.MK, w której wskazano: „Dywidenda to część zysku netto spółki (w tym również spółki komandytowej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych), która przypada wspólnikowi zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników. Z uregulowań zawartych w art. 24 ust. 5 ww. ustawy wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu (przychodu) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Skoro więc dochód (przychód) Pana z udziału w zyskach spółki komandytowej nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy, bowiem podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ustawy, to jak słusznie Pan wskazuje nie będzie uwzględniany przy ustalaniu podstawy opodatkowania daniną solidarnościową.”

Warto jednak zaznaczyć, że inaczej jest w przypadku dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki kontrolowanej. Tytułem przykładu, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2023 r., sygn. akt: I SA/Wr 511/22: Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi zatem nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych: (…) d) art. 30f PDOFizU (dochody zagranicznej spółki kontrolowanej opodatkowane według stawki 19% ) − pomniejszonych o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a PDOFizU oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 PDOFizU (tj. z tytułu uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy  otrzymanej od zagranicznej spółki kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania).

Jeżeli posiadają Państwo wątpliwości co do zakresu opodatkowania otrzymywanych dochodów z tytułu udziału w spółkach prawa handlowego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

Materiał filmowy