Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

CENY MAKSYMALNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Obowiązującą od 4 listopada 2022 r. ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej  oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2243.) – dalej jako „ustawa” określono cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

Jako odbiorców uprawnionych do stosowania cen maksymalnych ww. ustawa zaliczyła m.in. przedsiębiorców będących mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą, w zakresie, w jakim wyżej wymienieni zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności. (tak: art. 2 ust. 2 lit. b ustawy). Dla określonych powyżej przedsiębiorców cena maksymalna energii elektrycznej wynosi 785zł/MWh (tak: art. 2 ust. 1 pkt b ustawy).

Ceny maksymalne nie obowiązują jednak automatycznie i uzależnione zostały od złożenia odpowiedniego wniosku (oświadczenia) do właściwego podmiotu uprawnionego, jakim jest przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.
Określone powyżej przedsiębiorstwa energetyczne stosują cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (tak: art. 3 ust. 1 i 3 ustawy).

Wymogi oświadczenia do skorzystania z cen maksymalnych określone zostały w art. 5 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym składane przez odbiorców uprawnionych oświadczenie zawiera:
1)    oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego

Wzór takiego oświadczenia stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby:
a)
podmiotów lub realizacji zadań, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e ustawy ( w tym właśnie opisywanych MIŚP),
b)
inne niż określone w art. 2 pkt 2 lit. b-e ustawy;

3) określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

4) numer punktu poboru energii – przez który należy rozumieć punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy (zgodnie z art. 3 pkt 67 Prawa energetycznego)

5) datę zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w:
a. art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne,
- t.j. umowa sprzedaży na dostarczanie energii które powinny zawierać miejsce dostarczenia paliw gazowych lub energii do odbiorcy i ilość tych paliw lub energii w podziale na okresy umowne, moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania oraz pouczenie o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego

albo

b. umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne.
Zgodnie z tym przepisem - Dostarczanie paliw gazowych lub energii może odbywać się na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii; umowa kompleksowa dotycząca dostarczania paliw gazowych może zawierać także postanowienia umowy o świadczenie usług magazynowania tych paliw, a w przypadku ciepła, jeżeli jest ono kupowane od innych przedsiębiorstw energetycznych, powinna także określać warunki stosowania cen i stawek opłat obowiązujących w tych przedsiębiorstwach.


Omawiane oświadczenie z art. 5 ust. 1 ustawy składa się do dnia 30 listopada 2022 r. na piśmie:
1.    w postaci papierowej

- opatrzone własnoręcznym podpisem
- złożone osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub w innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych
- złożenie oświadczenia może również nastąpić w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego
2.    lub w postaci elektronicznej
- oświadczenie złożone w tej formie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

Należy zaznaczyć, że oświadczenie składają osoby uprawnione do reprezentowania odbiorcy uprawnionego (tak art. 6 ust. 2 ustawy)

Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego opisywanego oświadczenia do dnia 30 listopada 2022 r. - uprawnia podmiot uprawniony (t.j. Przedsiębiorstwo energetyczne) do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.
Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po 30 listopada 2022 r. zobowiązuje Przedsiębiorcę energetycznego do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie (tytułem przykładu w przypadku złożenia wniosku w grudniu 2022 r., cena maksymalna zacznie obowiązywać dopiero od stycznia 2023 r.).

Na zakończenie warto zaznaczyć, że opisywane oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Autor:
Tomasz Manterys- aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

 

Materiał filmowy